Svazek obcí Dyje

 

OZNÁMENÍ

O ZVEŘEJNĚNÍ

NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2007

 

 

 

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2007 je v souladu s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn na dobu 15 dnů před jeho projednáním na  úředních deskách všech členských obcí a je k dispozici  k nahlédnutí na Vašem obecním úřadě v úřední hodiny.

 

Připomínky k návrhu závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2007 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 3. března 2008 na adresu: Svazek obcí Dyje, Hrádek 16, 671 27  Hrádek  nebo ústně přímo při zasedání výborové schůze Svazku obcí Dyje.

 

 

 ……………………………..

  Ondřej Kubic

předseda svazku

 

 

V Hrádku dne 12. února 2008

 

 

 

Vyvěšeno:     ve všech členských obcích DSO Dyje dle přiloženého seznamu

 

Sňato:           ve všech členských obcích DSO Dyje dle přiloženého seznamu

 

 

 

 

Svazek obcí Dyje

 

N Á V R H  Z Á V Ě R E Č N É H O  Ú Č T U

Svazku obcí Dyje za rok 2007

 

     Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17 svazek obcí souhrnně zpracovává údaje o ročním hospodařením do závěrečného účtu.

 

     V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmu a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření svazku obcí a hospodaření s jeho majetkem.

 

     Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiných rozpočtům.

 

     Svazek obcí je povinen nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý rok. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu.

 

     Návrh závěrečného účtu svazku obcí celku musí být vhodným způsobem zveřejněn ve všech členských obcích svazku nejméně po dobu 17 dnů před jeho projednáním ve výboru svazku.

 

     Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením

 

a)      souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo

 

b)      souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily svazku obcí škodu.

 

     Po projednání a schválení návrhu závěrečného účtu výborem Svazku obcí Dyje se tento návrh stává závěrečným účtem Svazku obcí Dyje za rok 2007.

Závěrečný účet tvoří přílohy

 

Příloha č. 1 – Rozpočtové provizorium na rok 2007

Příloha č. 2 – Rozpočet na rok 2007

Příloha č. 3 – Rozpočtová opatření na rok 2007

Příloha č. 4 – Plnění příjmů a výdajů (Výkaz FIN 2-12)

Příloha č. 5 – Účetní závěrka (rozvaha, příloha)

Příloha č. 6 – Finanční vypořádání za rok  2007

Příloha č. 7 – Rozbor hospodaření k 31. 12. 2007

Příloha č. 8 – Zápis o výsledku inventarizace

Příloha č. 9 – Zpráva o výsledku přezkoumání  hospodaření za rok 2007

 

                                                                                                           Ondřej Kubic

                                                                                                        předseda svazku

Svazek obcí Dyje

Hrádek 16

671 27  Hrádek

 

 

Hodnotící zpráva Svazku obcí Dyje za rok 2007

 

 

     Svazek obcí Dyje hospodařil až do data schválení rozpočtu bez schváleného rozpočtového provizoria na rok 2007. Rozpočtové provizorium bylo vyvěšeno na úředních deskách všech členských obcí po dobu 15 dnů před jeho projednáním ve výboru. Výbor Svazku obcí Dyje nebyl do konce roku 2006 svolán a tudíž z tohoto důvodu nemohl být ani schválen – Příloha č. 1.

 

     Rozpočet Svazku obcí Dyje byl schválen výborem svazku dne 28. 5. 2007 poté, co byl po dobu 15 dnů zveřejněn na úředních deskách všech členských obcí. Rozpočtové příjmy činily 21.200,- Kč, financování 56.100,- Kč. Výdaje pak částku 77.300,- Kč – Příloha č. 2.

 

     Výbor Svazku obcí Dyje pověřil na svém zasedání dne 28. května 2007 předsedu svazku k provádění rozpočtových opatření v neomezené výši. Současně uložilo předsedovi předkládat rozpočtová opatření ke schválení výboru Svazku obcí Dyje na nejbližším zasedání.

 

Na základě uvedených skutečností provedl předseda svazku jedno  rozpočtové opatření  – Příloha č. 3.

 

     Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích jsou obsaženy ve výkazu  FIN 2 – 12 M, který tvoří přílohu č. 4 závěrečného účtu.

 

 

Příjmy

 

Příjmy svazku v roce 2007 dosáhly výše 20.592,54 Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu naplněny na 97,13%.

 

K 31. 12. 2007 získal Svazek obcí Dyje následující příjmy:

 

4121 – Neinvestiční přijaté dotace od obcí

Tato položka je tvořena členskými příspěvky ve výši 2,- Kč/osobu/rok a příspěvkem na odměnu účetní od jednotlivých obcí. Členský příspěvek a příspěvek na odměnu činil 20.070,- Kč.

Ve schváleném rozpočtu rozpočtována položka částkou 20.200,- Kč. Rozpočet schválený byl  naplněn na 99,36%.

 

6310 2132 – Příjmy z úroků

Tato příjmová položka zahrnuje příjmy z úroků na účtu vedeném u České spořitelny a činí za období roku 2007 částku 522,54 Kč.

Ve schváleném rozpočtu rozpočtována položka částkou 1.000,- Kč. Rozpočet schválený byl naplněn na 52,25%.

Výdaje

 

Výdaje svazku v roce 2007 dosáhly výše 21.552,80 Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu naplněny na 27,88%.

 

Výdaje Svazku obcí Dyje byly  k 31. 12. 2007 členěny do následujících oblastí:

 

3636 – Územní rozvoj

Tento paragraf obsahuje výdaje Svazku obcí Dyje.

Ve schváleném rozpočtu byl tento paragraf rozpočtován částkou 39.900,- Kč. Rozpočet schválený byl naplněn na 51,74%.

 

3636 5021 – Ostatní osobní výdaje

Na tuto položku je zaúčtována odměna účetní za období roku 2007 ve výši 10.000,- Kč.

Ve schváleném rozpočtu byla tato položka rozpočtována částkou 10.000,- Kč. Rozpočet schválený byl naplněn na 100%.

 

3636 5139 – Nákup materiálu

Na této položce je zahrnut nákup kancelářského materiálu v celkové výši 2.131,- Kč.

Ve schváleném rozpočtu byla tato položka rozpočtována částkou 2.000,- Kč, v upraveném pak částkou 2.500,- Kč. Rozpočet upravený byl naplněn na 85,24%.

 

3636 5161 – Služby pošt

Položka nebyla v roce 2007 čerpána.

Ve schváleném rozpočtu byla tato položka rozpočtována částkou 400,- Kč.

 

3636 5169 – Nákup ostatních služeb

Na této položce jsou zaúčtovány výdaje, které souvisely s roční účetní uzávěrkou, provozem www.stránek a udržovací poplatek sodyje.cz. Celkem tedy 8.512,30 Kč.

Ve schváleném rozpočtu byla tato položka rozpočtována částkou 25.000,- Kč. Rozpočet schválený byl naplněn na 34,05%.

 

3636 5171 – Opravy a udržování

Položka nebyla v roce 2007 čerpána.

Ve schváleném rozpočtu byla tato položka rozpočtována částkou 2.000,- Kč.

 

3636 5173 – Cestovné

Položka nebyla v roce 2007 čerpána.

Ve schváleném rozpočtu byla tato položka rozpočtována částkou 500,- Kč, v upraveném

 

 

6310  – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Tento paragraf obsahuje výdaje související s bankovním účtem vedeným u České spořitelny.

Ve schváleném rozpočtu byl tento paragraf rozpočtován částkou 2.000,- Kč Rozpočet byl naplněn na 45,48%.

 

6310 5163 – Služby peněžních ústavů

Tuto položku tvoří poplatky bance za rok 2007. Svazek obcí Dyje vydal na poplatcích bance za období roku 2007 celkem částku 909,50 Kč.

Ve schváleném rozpočtu byla tato položka rozpočtována částkou 2.000,- Kč. Rozpočet schválený byl naplněn na 45,48%.

 

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2007

 

Příjmy k 31. 12. 2007                                                 20.592,54 Kč

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2006                          56.132,88 Kč

Celkem                                                                       76.725,42 Kč

Výdaje k 31. 12. 2007                                               21.552,80 Kč

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2007                     55.172,62 Kč

 

 

     V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy byla provedena řádná roční účetní závěrka Svazku obcí Dyje k 31. 12. 2007. V termínech stanovených vyhláškou byly zpracovány požadované účetní a finanční výkazy – Příloha č. 5.

 

     Hospodaření Svazku obcí Dyje bylo uzavřeno přebytkem (tj. rozdílem mezi příjmy a výdaji) ve výši 55.172,62 Kč.

 

     Svazek obcí Dyje nebyl v roce 2007 příjemcem žádných dotací. Finanční vypořádání za rok 2007 proběhlo bez jakýchkoliv vratek – viz. Příloha č. 6.

 

     Rozbor hospodaření byl se sestaven k datu 31. 8. 2007 a k datu 31. 12. 2007. Rozbor hospodaření k 31. 12. 2007 tvoří přílohu č. 7 návrhu závěrečného účtu.

 

     Majetek, pohledávky a závazky Svazku obcí Dyje ke dni 31. 12. 2007 byly inventarizovány na základě Příkazu k provedení inventarizace ze dne 31. 10. 2007. Provedenou inventarizací nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Příloha č. 8 – Zápis o výsledku inventarizace.

 

     V souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, bylo dne 5. 2. 2008 pracovnicí KÚ JmK na základě pověření provedeno přezkoumání hospodaření Svazku obcí Dyje. O výsledku přezkoumání byla sepsána závěrečná zpráva, která tvoří přílohu č. 9 návrhu závěrečného účtu.

 

     Ze zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření Svazku obcí Dyje byly zjištěny nedostatky, spočívají v porušení rozpočtové kázně a porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy.

 

 

 

V Hrádku 12. února 2008

 

   ....…………………….

                                                                                                          Ondřej Kubic

                                                                                                        předseda svazku

 

 

Sestavila: Martina Matochová